جای تمام جوشام مونده رو صورتم لطفا کمکم کنید یه دکتر خوب پیدا کنم