وقتی گلویتان درد میکند اب لیمو ترش قرقره کنید اب لیمو ترش را با اب گرم مخلوط کرده وروزی چند مرتبه قرقره کنید هام قرقره کردن مقدار کمی از انرا نیز قورت دهید