انجام فعالیت جسمی منظم بعد از 50 سالگی برای مردان به اندازه ترک سیگار مفید است.به گزارش خبرگزاری فرانسه بررسی پژوهشگران سوئدی که نتایج آن در وب*سایت نشریه پزشکی بریتانیا منتشر شده است، نشان می*دهد که مردانی که پس از 50 سالگی ورزش را شروع کرده*اند، پس از 10 سال به همان اندازه مردانی که همیشه ورزش می*کرده*اند، امید به زندگی (میانگین طول عمر) پیدا کرده*اند.

در این نظرخواهی از 2205 مرد پنجاه سال داشتند، این مردان به چهار گروه تقسیم شدند (زندگی بی*حرکت و میزان فعالیت کم، متوسط و بالا). این مردان در سنین 60، 70، 77 و 82 مورد پیگیری قرار گرفتند.

این بررسی نشان داد که شروع ورزش بعد از 50 سالگی به همان اندازه ترک سیگار مفید است، اما ورزش باید به طور منظم برای 5 تا 10 سال انجام شود تا اثرات مثبت آن مشاهده شود.پژوهشگران می*نویسند: "افرایش فعالیت جسمی در میانسالی نهایتا با کاهش میزان مرگ و میر به همان اندازه*ای می**انجامد که در میان مردانی که همیشه فعالیت جسمی* داشته*اند، مشاهده می*شود." آنها می*افزایند: "این میزان کاهش مرگ و میر قابل مقایسه با میزان کاهش مرگ و میر به دنبال ترک سیگار است."