ازون بهتر اما هیدرو وی هم بد فکری نیست شاید همونو گذاشتم ...
یزدان جان شما چرا مزایده شرکت میکنی ؟ خوب لیست بده بهم بگو چی میخوای برات بفرستم