نام لاتین: spironolactone
نام فارسی: اسپیرونولاکتون
مصرف در حاملگی: D
گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه، ضد هیپوکالمی


اشکال دارویی:
F.C. Tab: 25mg
Scored F.C. Tab: 100mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:


آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون، افزایش دفع آب و سدیم و کاهش دفع پتاسیم، جذب سریع گوارشی، PB %٩٠، متابولیتهای مهم دارو: ٧ آلفا -تیومتیل اسپیرولاکتون و کانرنون (Canrcnonc) دفعکلیوی و تا حدودی مدفوعی، عبور از سد جفتی و توزیع در داخل شیر، مدت اثر ٣-٢ روز، اوج اثر ٣-٢ روز، شروع اثر یک تا دو روز.

مصرف برحسب اندیکاسیون:


 • - ادم ناشی از CHF ، سیروز کبدی، سندروم نفروتیک و آسیت ناشی از بدخیمی
 • - تشخیص هپیرآلدوسترونیسم اولیه
 • - هیپرتانسیون اولیه
 • - هپیوکالمی ناشی از داروهای دیورتیک
 • - هیرسوتیسم خانمها
 • - بیماری پلیکیستیک تخمدان
 • - سندرم پـیش از قاعدگی
 • - درمانکوتاه مدت بلوغ زودرس مردانه فامیلی
 • - درمانکوتاه مدت آکنه ولگاریس
 • - درمان سندرم بارتر
 • - پیشگیری از فلج دورهای هپیوکالمیک
 • - پیشگیری از بیماری حاد ارتفاع
 • - اثر احتمالی در درمان دیس پلازی برونکوپولمونر شیرخواران


تداخلات مهم:

دارویی:

 • - خطر بروز هیپرکالمی شدید در مـصرف هـمزمان ACEI ها، ایـندومتاسین، سـایر مدرهای نگـهدارنده پتاسیم و مکملهای پتاسیمی.
 • - اهش اثر مدری اسپیرونولاکتون در مـصرف آسـپیرین؛
 • - احتمال بروز مسمومیت با دیگوکسین در مصرف همزمان آن؛
 • - کاهش اثـر ضد انـعقادی وارفـارین؛
 • - کاهش تاثیر نور اپینفرینآزمایشگاهی:


 • - تداخل با آزمون رادیوایمونواسی دیگوکسین؛
 • - افزایش موقت BUN


موارد منع مصرف و احتیاط:


منعمصرف: آنوری، نارسایی حاد یا پیشرونده کلیوی، هیپرکالمی.
احتیاط: اختلال آب و الکترولیت، اختلال عملکرد کلیوی، بیماری کبدی، دوره بارداری و شیردهی.

عوارض جانبی:


شایعترین: ندارد.
مهمترین: هیپرکالمی، آگرانولوسیتوز، آنافیلاکسی
سایر عوارض: سردرد، خوابآلودگی، لتارژی، گیجی، آتاکسی، اسهال، خون ریزی معده، زخم GI،کرامپ گوارشی، گاستریت، تهوع، افزایش موقت BUN ، ایـمپو تنسی، اخـتلال در قاعدگی زنـان، هـیپوناترمی، اسیدوز خفیف ،کهیر، پرمویی، ضایعات ماکولوپاپولر، دهیدراسیون، ژنیکوماستی، درد سینهها، تب دارویی، آمنوره.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

تجویز با احتیاط و تنها در صورت نیاز

مسمومیت و درمان:

موردی گزارش نشده

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:


 • - ایجاد حداکثر پاسخ درمانی ضد فشار گاهی تا ٢ هفته؛
 • - کنترل مرتب سطح الکـترولیت، مـیزان ادرار، میزان مایعات دریافتی، وزن و فشارخون بیمار؛
 • - احتمال ایجاد هیپوناترمی به ویژه در مصرف بـا مدرهای شیر.
 • - مصرف دارو صبح ها همراه با غذا


نام تجاری:
aldactone , alatone , laractone


http://drugs.roham.ws