نام لاتین: cetirizine
نام فارسی: سیتریزین

مصرف در حاملگی: B

گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 ، آنتیهیستامیناشکال دارویی:


Tab: 5, 10mg
Gelatin Cap: 10mg
Syr: 5mg/5ml

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:اعمال اثر آنتیهیستامین از طریق مهار انتخابی گیرندههای H1 محیطی. جذب سریع خوراکـی. متابولیسم کـم کبدی توسط سیتوکروم P450 و ترشح ابتدایی حدود ٥٠ درصد از داروی بدون تغییر در ادرار و دفع مقدارکمی از دارو از مدفوع. نیمه عمر حذف حدود ١٠ ساعت.


مصرف برحسب اندیکاسیون:


رینیت آلرژیک فصلی، رنیت آلرژیک پایدار، کهیر مزمن

تداخلات مهم:

دارویی:


  • - امکان تقویت اثر دارو در مصرف همزمان با داروهای آنتیکولینرژیک و سرکوبگرهای دستگاه اعصاب مرکزی.
  • - کاهش کلیرانس ستریزین توسط تئوفیلین.


موارد منع مصرف و احتیاط:


منع مصرف: در حساسیت مفرط به دارو یا هیدروکسی زین
احتیاط: نقص عملکرد کلیه

عوارض جانبی:

شایعترین: خوابآلودگی، سردرد
مهمترین: برونکواسپاسم
سایر عوارض: خستگی، سرگیجه، فارنژیت، خون دماغ، خشکی دهان، درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، سرفه


مصرف در بارداری و شیر دهی:

احتمال ورود دارو به شیر مادر. خودداری از مصرف دارو در دوران شیردهی.

مسمومیت و درمان:

علایم: خوابآلودگـی
درمان: علامتی - حمایتی. فاقد پادزهر شناخته شده. غیرقابل برداشت توسط دیالیز.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:


  • - عدم دسترسی به اطلاعاتکافی در مورد امکان سوءاستفاده یا بروز وابستگی با مصرف دارو.
  • - قطع دارو ٤ روز قبل از انجام آزمونهای تشخیصی پوست. امکان تغییر جواب مثبت آزمونهای پوست.
  • - عدم دسترسی به اطلاعاتکافی در مورد استفاده مطمئن و موثر از دارو درکودکان پایینتر از ٦ سال.
  • - پرهیز از انجام فعالیتهاییکه نیاز به هوشیاری دارند.
  • - امکانکاهش خوابآلودگی با مصرف چای یا قهوه.


نام تجاری:

reactine , zyrtec

http://drugs.roham.ws