جدی هنوز nt نرسید؟؟؟ قرار بود اولین کسی باشه که این محصول مصرف میکنهd:
تا اونجایی که یادمه همان دوران فقط تولیدمیشد ...شاید تو راه :18: یکی از جمعه ها میاد...d: